Menighedsrådets postkasse:

8792@sogn.dk

Datoer for menighedsrådsmøder 2021
26/10 2021 Godkendelse af budget
16/11 2021
Dagsorden og Referat fra menighedsrådsmøde i Aulum

21-09-2021 kl. 19:00-21:30

Se PDF her.

Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

21-09-2021 kl. 19:00-21:30

Deltagere: Maj Brit Hvid Christensen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Gitte Væggemose Bech, Tanja Æbelø, Lars Bredtoft, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

Afbud:   Tanja

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Maj Brit, Mette, Anna Grethe, Gitte, Tanja, Lars, Christian, Lene, PR

Pkt. Dagsordenspunkt Uddybende Afsat tid Beslutningsprotokol 
1Velkomst og indledning

samt kort andagt

Vi starter mødet med en kort andagt og bøn. Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe.19:00-

19:15

(15min)

PR
2Godkendelse af dagsordenEvt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v.19:15-

19:20

(5min)

Godkendt
3Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

 

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke (vi andre må også gerne byde ind)19:20-

19:25

(5 min)

 

Begge plejehjem var til høstgudstjeneste i kirken i dag. En rigtig god  oplevelse.

Dejlig at vi kunne være mange til gudstjeneste.

God opbakning til menighedsrådsvalg og menighedsrådet konstituerer sig senere,

4Behandling af regnskab og revisionsprotokol for 2020 regnskabet

 

Menighedsrådene behandler i september og frem til 15. oktober regnskab og revisionsprotokol og indlæser beslutningsreferatet i dataarkivet.

 

19:25-

19:50

(25min)

Formand og kasserer har underskrevet revisionsprotokol digitalt.

Ingen kommentarer fra revisionen.

5Orientering om endeligt ligningsbeløb for 2022

 

Provstiudvalget udmelder det endelige ligningsbeløb til menighedsrådene på

sognemail og i dataarkivet. Provstiudvalget skal meddele det endelige ligningsbeløb

til Herning kommune senest 15. september.

19:50-

20:10

(20min)

Provstiet har udmeldt det endelige ligningsbeløb.
6BudgetopfølgningGennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

 

20:10-

20:15

(5 min)

Ingen kommentarer

 

7MenighedsplejenGitte informerer20:15-

20:25

(10min)

Menighedsplejen har konstitueret sig.

Formand: Bitten Henriksen(Aulum).

Næstformand: Gitte Væggemose, menighedsrådets repræsentant  (Aulum).

Kasserer: Karl Henrik Laursen(Haderup).

Sekretær: Mette Lønborg(Aulum).

Skiftes til at holde møder i Aulum og Haderup.

 

8

Nyt fra præsterneKort orientering fra præsterne om forhold, tiltag eller andet menighedsrådet bør have indsigt og viden om

 

20:25-

20:35

(10min)

Ca. 60 konfirmander 2 store hold fra byskolen, et lille hold fra friskolen.

Planlægger konfirmanddag lørdag den 13 nov.

Information om dagen, menighedsrådet tilslutter sig planen.

9Påbegynde processen med at ind tænke mulige løsninger i forbindelse med bæredygtighed (f.eks. affaldssortering)Kort drøftelse og dialog omkring processen.

Indstilling: kirke og kirkegårdsudvalg arbejder videre med processen

20:45-

20:55

(10min)

Affaldssortering, Kirke og kirkegårdsudvalget arbejder videre med processen.
10Kirke og kirkegårdsudvalget informererUdvalget informerer om tiltag og punkter menighedsrådet skal forholde sig til20:55-

21:05

(10min)

Orientering om kirkegårdsplanen.
11Indkøb af ny box/modem til gudstjeneste streaming på plejehjemBeslutning om at indkøbe nyt modem/box idet nuværende er gået i stykke. Kort drøftelse om hvilken løsning der skal vælges

Bilag med tilbud

21:05-

21-15

(10min)

Vi skal have tilbud på ny modem over provstiet, da tilbuddet overskrider beløbsramme.

Kirke og kirkegårdsudvalg arbejder videre.

 

12Corona-situationen

 

Hvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

 

21:15-

21:25

(10min)

Alle krav er ophævet.
13 Orienteringer

 

(kun til korte indslag – skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).

 

21:25-

21:35

(10min)

Invitation om arbejdsgiver i praksis fra provstiet.

Invitation fra stiftet omkring gudstjenester

Lytterunder: Indbydelse til samtale.

Indsamling ved offergang ved høstgudstjeneste ca. 35.000 kr.

14Eventuelt – herunder punkter til kommende møder

 

 

 

21:35-

21:40

(5 min)

 Høstoffer kuverter, fordelingsnøgle.
15Lukket punktpersonale (fast punkt)

 

21:40-

22:00

(20min)

Medarbejder repræsentant får godtgørelse for timer til menighedsrådsmøde.
Beslutningsprotokol underskrives

 

 

Jf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet

 

Dagsorden og Referat fra menighedsrådsmøde i Aulum

15-06-2021 kl. 19:00-21:30

Deltagere: Maj Brit Hvid Christensen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Gitte Væggemose Bech, Tanja Æbelø, Lars Bredtoft, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

 Afbud:  

Rulleplan for andagt og kaffe:

Maj Brit, Lene, Mette, Anna Grethe, Gitte, Tanja, Lars, Christian, PR

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1Velkomst og indledning

samt kort andagt

Vi starter mødet med en kort andagt og bøn. Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe.19:00-

19:10

(10 min)

Tanja
2Godkendelse af dagsordenEvt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v.19:10-

19:15

(5 min)

 Godkendes
3Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke (vi andre må også gerne byde ind)19:15-

19:20

(5 min)

Dejlig med en næsten normal højmesse. Gode ideer spiller sammen.

Visionsdag blev en god oplevelse.

4Budget 2022Eventuelle opfølgninger fra PU.

Menighedsrådets behandling af foreløbigt budget indlæses

Husk ”foreløbigt budget stempel” i beslutningsreferatet.

Beslutningsreferat med underskrift skal indlæses på DAP

(bilag: mail sendt fra regnskabsfører)

19:20-

19:45

(25 min)

Drøftelse af budgetpunkter, hvor der var tvivl ved sidste menighedsrådsmøde.

Aulum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39032228, Budget 2022, , Bidrag budget afleveret d. 15-06-2021 19:28

5BudgetopfølgningGennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.19:45-

19:50

(5 min)

Budget for 1. kvartal er indsendt rettidig.
6Ændring af kirkegårdsvedtægterKirke og kirkegårdsudvalget har behandlet, tilrettet og foretager ændringer og indstiller til at menighedsrådet godkender ændringer af kirkegårdsvedtægter19:50-

19:55

(5 min)

Godkendt ændring i kirkegårdsvedtægter
7Konfirmand-lørdagDrøftelse og beslutning om hvorvidt vi i år skal lave en konfirmand-lørdag

I overvejelserne og drøftelsen skal ressourcer og muligheder nøje indtænkes

19:55-

20:05

(10 min)

Beslutter at lave konfirmand arrangement en lørdag i stedet for konfirmandlejr.
8KonfirmandundervisningDrøftelse og beslutning om at lade kirke og kulturmedarbejder indgå og støtte op omkring konfirmandundervisning20:05-

20:15

(10 min)

Kirkekultur medarbejder inddrages mere i konfirmandundervisning.
 9Vestervig Kirkemusikskole støtteforening.Se mail fra provstiet

Medlemskontingent 250 kr.

Anbefaling fra stiftet

Vi følger Stiftets anbefaling, bliver medlem af støtteforeningen.
10Visioner og målsætninger:En forsættelse af drøftelser i forbindelse med at udarbejde visioner og målsætninger for Aulum kirke.
Hvordan forsætter vi den gode proces, nedsættelse af arbejdsgruppe/grupperBilag: arbejdspapir fra vores fælles visions-dag
20:25-

21:05

(40 min)

Udvalg til lytterunde:

Tanja, Lene+ medarbejder.

Drøftelse omkring vision og det videre arbejde omkring vision.

11Kirkekaffe i KirkenMulighed for kirkekaffe om søndagen

En drøftelse og stillingtagen til hvordan, hvem og hvor meget?

21:05-

21:15

(10 min)

Ståkaffe efter gudstjeneste både morgen tjeneste og højmesse.

Drøftelse omkring opgavens udførelse.

Påtænker at starte prøveperiode efter sommerferien.

12Korte gudstjenester

– corona erfaringer

Beslutning om at lave indstilling til biskoppen om at få lov at afprøve kortere liturgier jf. f.eks. korte nadver gudstjenester, korte morgengudstjenester.

Bilag:  forslag til liturgier

21:15-

21:25

(10 min)

Indstilling godkendes.
13Orienteringsmøde 17-06-21Kort info fra udvalget vedr. orienteringsmødet i kirkehuset 17-06-21 kl. 19.0021:25-

21:30

(5 min)

 Kort orientering om mødet.
 14Corona-situationenHvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

21:30-

21:35

(5 min)

Ikke visir eller mundbind mere.

Ellers ikke noget nyt.

 15 Orienteringer(kun til korte indslag – skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).21:35-

21:40

(5 min)

Menighedsplejen har afholdt generalforsamling og årsmøde.
16Eventuelt – herunder punkter til kommende møder21:40-

21:45

(5 min)

Ingen punkter.
16Lukket punktpersonale (fast punkt)

Tanja og Lene orienterer

21:45

22:00

(15 min)

Ansøgning om kursus fra personalet.
Beslutningsprotokol underskrivesJf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet

Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde i Aulum

18-05-2021 kl. 19:00-22:00

Deltagere:

Maj Brit Hvid Christensen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Gitte Væggemose Bech, Tanja Æbelø, Lars Bredtoft, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

 Afbud:  

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Maj Brit, Lene, Mette, Anna Grethe, Gitte, Tanja, Lars, PR

Pkt  Dagsordenspunkt  Uddyb

 

ende 

Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1Velkomst og indledning

samt kort andagt

Vi starter mødet med en kort andagt og bøn. Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe.19:00-

19:15

(15 min)

Lars
2Godkendelse af dagsordenEvt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v.19:15-

19:20

(5 min)

 Godkendt
3Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke (vi andre må også gerne byde ind)19:20-

19:25

(5 min)

Der kommer udskudte barnedåb ind.
4Budget 2022Menighedsrådet udarbejder budgetbidrag til provstiudvalget.

Det vil sige menighedsrådet forholder sig til driftsrammen med inddragelse af synsudsatte arbejder, engangsbeløb og anlægsrammen.

Menighedsrådets behandling af foreløbigt budget indlæses i dataarkivet 15. juni.

Husk ”foreløbigt budget stempel” i beslutningsreferatet.

Beslutningsreferat med underskrift skal indlæses på DAP

(bilag: mail sendt fra regnskabsfører)

19:25-

20:15

(50 min)

Regnskabsfører gennemgår budget udkast for 2022.

Endelig budget indsendes 15/6.

5BudgetopfølgningGennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.20:15-

20:20

(5 min)

Opfølgning af budget/regnskab
6Nyt fra præsterneKort orientering fra præsterne om forhold, tiltag eller andet menighedsrådet bør have indsigt og viden om20:20-

20:30

(10 min)

Kirke og kirkelivet er i gang,

genåbning

7Kirke og kirkegårdsudvalgUdvalget giver kort orientering vedr. rådets arbejde og forhold MR skal være opmærksom på og forholde sig til.

Såfremt der er tilbud i forbindelse med udarbejdelse af opgaver o.l. der skal træffes beslutning om, skrives tilbud og begrundelse for valg i referatet/beslutningsprotokol.

(Bilag: referat fra udvalgsmøde)

20:40-

20:50

(10 min)

8Folkekirkens forsøgsordning

vedr. præstebolig anlægsdel

Provstiudvalget ønsker menighedsrådenes tilbagemelding i forhold til at give mulighed for at lade provstiet forestå tilsyn, vedligehold m.m. i forbindelse med præstebolig/præstegård.

Forsøgsordningen er tænkt som en mulighed for at hjælpe menighedsrådene i provstiet.

20:50-

20:55

(5 min)

Menighedsrådet ønsker at tilslutte sig forsøgsordning.
 9Corona-situationenHvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

20:55-

21:05

(10 min)

Status quo.
 10 Orienteringer(kun til korte indslag – skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).21:05-

21:15

(10 min)

Det er meget svært at få frivillige til at hjælpe til gudstjenester og børnekirke.

Ind/ud gangsbøn har første prioritet.

Sagt ja til en i arbejdsprøvning.

Der kommer KKK-praktikant.

Generalforsamling i menighedsplejen den 8/6 kl. 18,30.

11Eventuelt – herunder punkter til kommende møder21:15-

21:20

(5 min)

12Lukket punktpersonale (fast punkt)

Tanja og Lene orienterer

21:20-

22:00

(40 min)

Kontaktperson bruger mange timer på arbejdet som kontaktperson.
13Beslutningsprotokol underskrivesJf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet
Dagsorden og Referat for menighedsrådsmøde i Aulum 20.04.2021

Dagsorden for menighedsrådsmøde i Aulum

20-04-2021 kl. 19:00-21:30

Deltagere: Maj Brit Hvid Christensen, Anne-Mette Bjerg Mogensen, Anna Grethe Østergaard Dahl, Gitte Væggemose Bech, Tanja Æbelø, Lars Bredtoft, Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

 Afbud:  

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Maj Brit, Mette, Anna Grethe, Gitte, Tanja, Lars, Christian, Lene, PR

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1Velkomst og indledning

samt kort andagt

Vi starter mødet med en kort andagt og bøn. Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe.19:00-

19:15

(15 min)

Gitte
2Godkendelse af dagsordenEvt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v.19:15-

19:20

(5 min)

 Godkendt
3Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke (vi andre må også gerne byde ind)19:20-

19:25

(5 min)

Konfirmander kan nu undervises ved fremmøde
4Budget og information fra kasserGennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.

Gennemgang og drøftelse af 1. kvartalsrapport

(skal efterfølgende sendes til PU).

19:25-

19:35

(10 min)

Menighedsrådet godkender kvartalsrapport
5Samarbejdsaftaler Aulum HodsagerKort info og sparring omkring nye samarbejdsaftaler19:35-

19:40

(5 min)

Ligningen i forbindelse med samarbejdsaftaler bliver fremover forenklet.

Provstiet laver udspil til nye samarbejdsaftaler.

Fælles møde med Hodsager venter til vi får udkast til de nye samarbejdsaftaler.

6Gennemgang af foreløbig driftsramme for 2022Provstiudvalget udmelder forslag til menighedsrådenes driftsramme på sognemail

og i dataarkivet.

Økonomikonsultationer med alle menighedsråd i april/maj

Hvilke tanker gør vi os i forhold til udmeldingen og hvilket forhold ønsker vi særligt at drøfte og medbringe til økonomikonsultation med provstiet

19:40-

20:10

(30 min)

Drøftelse omkring driftramme for 2022.
6Nyt fra præsterneKort orientering fra præsterne om forhold, tiltag eller andet menighedsrådet bør have indsigt og viden om20:10-

20:20

(10 min)

Inspiration til visionsarbejde.
7Evaluering af påskenKort drøftelse og evaluering af påsken20:20-

20:30

(10 min)

Det er lykkedes med fejring af påsken i kirken. Gode synlige tiltag som har givet gode oplevelser.
8ParkeringspladsKirkegårdsudvalget orienterer og der drøftes i menighedsrådet hvordan vi forholder os til mulige løsninger20:40-

2:00

(15 min)

Kontakt til Herning kommune, ønske om fælles møde med kommune, provsti og stift.
9Corona-situationenHvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

21:00-

21:15

(15 min)

Vi er tilbage ved reglerne, som vi havde i efteråret.

Have de gode ideer omkring gudstjenester med fremover.

10PersonalehåndbogBeslutning om hvorledes vi ønsker at indtænke planlægning af evt. personalehåndbog

Nedsættelse af udvalg der arbejder videre

21:25-

21:20

(5 min)

Udvalg: Tanja, + 2 ansatte.

Arbejder videre.

11 Orienteringer(kun til korte indslag – skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).21:20-

21: 25

(10 min)

Møde omkring Folkekirkens Familiestøtte.
12Eventuelt – herunder punkter til kommende møder21:25-

21:30

(5 min)

13Lukket punktpersonale (fast punkt)

Tanja og Lene orienterer

21.30-

22:00

(30 min)

Vi har en ansøgning om jobafklaring i forhold til arbejdsevne.

Menighedsrådet må ikke give gaver til runde fødselsdage.

Ok for coronatest i arbejdstiden i Aulum.

Nogle mangler stillingsbeskrivelse.

Beslutningsprotokol underskrivesJf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet
Dagsorden og Referat for menighedsrådsmøde i Aulum

16-03-2021 kl. 19:00-21:30

Deltagere: Maj Brit Hvid Christensen, Anne-Mette Bjerg Mogensen,

Anna Grethe Østergaard Dahl, Gitte Væggemose Bech, Tanja Æbelø, Lars Bredtoft,

Lene Tønning, personalerepræsentant (PR).

 

Afbud:  

Rulleplan for andagt og kaffe: 

Maj Brit, Mette, Anna Grethe, Gitte, Tanja, Lars, Christian, Lene, PR

Pkt.  Dagsordenspunkt  Uddybende  Afsat tid  Beslutningsprotokol 
1Velkomst og indledning

samt kort andagt

Vi starter mødet med en kort andagt og bøn. Herefter er der mulighed for at tanke på med kaffe.19:00-

19:15

(15 min)

Anna Grethe
2Godkendelse af dagsordenEvt. bemærkninger til rækkefølgen af punkterne m.v.19:15-

19:20

(5 min)

Godkendt
3Den gode fortælling

En positiv anmeldelse af noget der er sket i eller omkring kirken.

Præsterne er ansvarlige for den gode historie fra/i kirkehuset og eller kirke (vi andre må også gerne byde ind)19:20-

19:25

(5 min)

Godt at have fælles medarbejder møde igen.

Positiv forventning til påsken

4RegnskabKirkekassernes årsregnskaber og menighedsrådets behandling af

årsregnskabet indlæses i dataarkivet – FØR 1. APRIL. Husk regnskabs-stempel i beslutningsreferatet

(alle menighedsrådsmedlemmer skal være til stede).

Charlotte Dam Mikkelsen (regnskabsfører)giver kort orientering og undervejs er der mulighed for at komme med kommentarer eller spørgsmål.

Regnskab sendes som bilag

19:25-

20:25

(60 min)

Gennemgang af regnskabet, som sendes til provstiet

Regnskabet godkendes.

Stempel: Aulum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39032228, Regnskab 2020, Afleveret d. 16-03-2021 20:44

Menighedsrådet godkender regnskab.

5BudgetGennemgang og drøftelse af den månedlige budgetopfølgning.20:25-

20:35

(10 min)

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
6Påske 2021Orientering samt drøftelse og beslutning  i forhold til mulige tiltag i påsken.

Bilag: mail sendt fra Maj Brit

20:45-

21:00

(15 min)

Menighedsrådet skriver sig på som kirkevært

Børnegudstjeneste den 31/3.

7Nyt fra præsterneKort orientering fra præsterne om forhold, tiltag eller andet menighedsrådet bør have indsigt og viden om21:00-

21:10

(10 min)

Påskeløber i midtergangen i kirken. Kirken bliver åben for refleksion i  dagtimerne. Påskesti op langs søerne.

Opslag på hjemmeside, Facebook, annonce i avisen.

8Corona-situationenHvilke forholdsregler skal vi særligt være opmærksomme på

Drøftelse og beslutning omkring forhold de ansatte ved kirken har brug for at vi forholder os til.

21:10-

21:20

(10 min)

Uændret.
9KirkegårdsudvalgUdvalget giver kort orientering vedr. rådets arbejde og forhold MR skal være opmærksom på og forholde sig til.21:20-

21:30

(10 min)

Kort orientering.  Udvalget arbejder videre.
10 Orienteringer(kun til korte indslag – skal der bruges mere end 2 minutter så overvej et selvstændigt punkt).21:30-

21:35

(5 min)

11GravstederGravsteder som skal sløjfesDet har ikke været mulig at finde gravstedsejere. Finde ud af hvilke regler der er omkring at sløjfe grave. Kirkeudvalget arbejder videre.
12Eventuelt – herunder punkter til kommende møder21:35-

21:40

(5 min)

13Lukket punktpersonale (fast punkt)

Tanja og Lene orienterer

21:40-

22:00

(20 min)

Kursusønsker imødekommet.
Beslutningsprotokol underskrivesJf. forretningsordenens §12 stk. 3 skal beslutningsprotokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet
Referat fra menighedsrådsmøde i Aulum
23-02-2021 kl. 19:00-21:30
19-01-2021 kl. 19:00-21:30

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)