Regler på Aulum kirkegård
 1. Indehaverne af gravsteder er pligtige til at vedligeholde gravstederne med mindesmærker, hegn m.m., således at de til enhver tid er i ordentlig og velplejet stand og fri for ukrudt.

 

 1. Der må ikke uden særlig tilladelse plantes træer eller træagtige buske på gravstederne, og sådanne planter kan, hvor de allerede findes på gravstederne, af kirkegårdslederen/kirkeudvalget forlanges beskåret eller fjernet.

 

 1. Planter må ikke hænge ud over vedkommende gravsteds grænse, og kirkegårdslederen/kirkeudvalget kan forlange planterne nedkappet eller helt fjernet, hvis de ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder.

 

 1. De på gravstederne anbragte nummerpæle må ikke fjernes og må kun flyttes på kirkegårdslederens/ kirkeværgens foranledning.

 

 1. Indehaveren af et gravsted er ansvarlig for, at de personer, der anvendes som hjælp ved vedligeholdelsenikke overtræder bestemmelserne i kirkegårdens vedtægt. (Kirkegårdens personale er undtaget herfra).

 

 1. Hvis en gravstedsejer ikke vedligeholder gravstedet eller ikke retter sig efter de regler, som er fastsat, kan kirkeudvalget lade gravstedet sløjfe eller pålægge vedkommende at overdrage gravstedets vedligeholdelse til kirkegården for den i vedtægten fastsatte takst. Hvis den fastsatte betaling ikke betales rettidig, kan gravstedet sløjfes.Kirkeudvalget afgør hvorvidt et gravsted er passende vedligeholdt. Afgørelsen kan dog  indankes for menighedsrådet.

 

 1. Kirkeudvalget har intet ansvar for beskadigelse eller ødelæggelse, som måtte overgå mindesmærker, indhegning eller lignende ved naturkatastrofer, hærværk eller hændelig skade.

 

 1. Indehaverne af gravsteder kan få vedligeholdelsen af deres gravsteder udført afkirkegårdens personale. De kan også få vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for hele den tid, for hvilken gravstedet er erhvervet. Begge dele på de i vedtægten fastsatte vilkår.

 

 1. Visne kranse, blomster, papir og affald fra gravstederne må ikke udrives på gangene, henlægges under hække, på andres gravsteder eller henkastes uden for kirkegården, men skal lægges i kirkegårdens affaldsspande.

 

 

 

 

 1. Kirkegården er åben hele døgnet.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

Kirkegårdens redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdslederens tilladelse.

Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeudvalgets samtykke.

Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

 

 1. Intet gravsted kan overdrages til andre uden kirkegårdslederens/kirkeudvalgets samtykke.

Evt. adresseændring bedes meddelt til kirkegårds kontoret, eller på mail til.

 

KIRKEGAARDSLEDEREN@AULUMKIRKE.DK

 

 1. Sidste rettidige betalingsdato er anført nederst på denne faktura. For sentindbetaling vil medføre et rykkergebyr, på 100kr..

 

 1. Efter to rykkere ophører aftalerne, og det skyldige beløb vil overgå til retslig inkasso.

 

 1. I øvrigt henvises til kirkegårdens vedtægt, som kan udleveres på forlangende.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)