Vedtægter for Aulum Handelsforening

§1
Foreningens formål er, at fremme interessen for og kendskabet til handels livet i 7490 Aulum og varetage og beskytte medlemmernes og handelens interesser i 7490 Aulum.

§2
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

§3
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftlig med 3 måneders varsel før 1. april.
Meddelelse om udmeldelse tilstilles bestyrelsen.

§4
Følger medlemmerne ikke deres forpligtelser, kan et medlem efter forslag fra bestyrelsen ved følgende generalforsamling ekskluderes fra foreningen.
Vedtagelse af forslaget kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§5
Kontingentet fastsættes på ordinær generalforsamling i forhold til vedtaget budget.
Alle medlemmer betaler det til enhver tid gældende kontingent som erlægges senest 1. april.

§6
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag, hvis medlemmet har udført særlig eller bemærkelsesværdig handling, som foreningen ønsker at præmiere.
Titlen æresmedlem kan tildeles en person, der ikke længere er medlem af foreningen. Som æresmedlem har man vederlagsfri adgang til foreningens normale arrangementer, og man betaler ikke kontingent.

§7
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 10 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel for en ordinær og 8 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.
Forslag til dagsorden fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, såfremt de ønskes behandlet på denne.

§8
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende foreningens højeste myndighed inden for de af lovens fastsatte grænser.

§9
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen virker i forhold til følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke
 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse
 4. Kassereren fremlægger budget for kommende periode til godkendelse og dermed og fastsættelse af aktivitetsniveau
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt.
Eventuelt andre forslag til valg af bestyrelsen skal ske på generalforsamlingen.

§10
Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed træffe gyldige beslutninger om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
Til vedtagelse af vedtægtændringer og ekskludering af medlemmer kræves dog, at mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.

§11
Bestyrelsen består af 3 personer, som vælges for en 2 årig periode med afgang af 1 og 2 hvert andet år.

§12
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 1 formand, 1 kasserer og 1 aktivitets formand. protokol føres af formanden.

§13
Aulum Handelsforening forpligtes ved underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2004

Dagmar Røn, Apoteket
Susanne Jensen, Jasmin
Henrik Bendtsen, HB Connection

Praktiske forhold:

 1. Julebelysningsudvalget
  Er en forening bestående af repræsentanter fra Borger-/ Håndværkerforeningen og Handelsforeningen. Foreningen fungerer uden vedtægter, og har foruden julebelysningen også ansvar og økonomi for flagborgene (dog er omkostninger udover skiltedriften aldrig blevet placeret hos nogen)
  Julebelysningsudvalget modtager et fast årligt tilskud fra kommunen til den daglige drift.
  Arbejdsgruppen/ledelsen i udvalget består af 3 medlemmer:

  • 1 medlem fra Handelsforeningen
  • 1 medlem fra Borger-/Håndværkerforeningen
  • 1 medlem fra Handelsbanken

  Denne arbejdsgruppe er selvsupplerende

 2. Flagallé i byen
  Når der skal flages i byen kan stænger og flag opsættes for foranledning af Julebelysningsudvalget. Praktisk arbejde med op- og nedtagning foretages af FDF (flag) og kommunen (stænger).
  FDF får en forud aftalt betaling herfor.
  Selve flagene ejes af Julebelysningsudvalget og stængerne ejes af kommunen.
 3. Flagborgerne
  Disse er blevet opstillet for midler fra henholdsvis kommune, handelsforening og borger-/ håndværkerforening.
  Skiltning på disse kan foretages af foreninger og institutioner (ikke private).
  Praktiske forhold omkring skiltning varetages af Jyda Sign.
  Økonomi omkring skiltning ligger i Handelsforeningen, idet dennes økonomi er fælles for de to foreninger.
  Vedligehold dog fælles for de 3 foreninger.

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)