Vedtægter for Aulum Handelsforening
Stiftet d. 13/9-1962
§1
Foreningens formål er, at fremme interessen for og kendskabet til byens
handelsliv i Aulum & omegn, samt at varetage og beskytte medlemmernes og
handelens interesser i 7490 Aulum.
§2
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte
optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende
generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.
Medlemmer, som ikke længere er aktive, kan efter anmodning til bestyrelsen
blive ”passive” medlem. Sådanne medlemmer har ingen stemmeret på
foreningens møder og man betaler medlemskontingent uden aktivitetsbidraget.
§3
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftlig med 3 måneders varsel før 1.
april.
Meddelelse om udmeldelse tilstilles formanden.
Der betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori udmeldelsen sker.
§4
Følger medlemmerne ikke deres forpligtelser, kan et medlem efter forslag fra
bestyrelsen ved følgende generalforsamling ekskluderes fra foreningen.
Vedtagelse af forslaget kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for.
§5
Kontingentet fastsættes på ordinær generalforsamling i forhold til vedtaget
budget.
Alle medlemmer betaler det til enhver tid gældende kontingent som erlægges
senest 1. april.
§6
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag,
hvis medlemmet har udført særlig eller bemærkelsesværdig handling, som
foreningen ønsker at præmiere.
Titlen æresmedlem kan tildeles en person, der ikke længere er medlem af
foreningen. Som æresmedlem har man vederlagsfri adgang til foreningens
normale arrangementer, og man betaler ikke kontingent.
§7
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 10 af foreningens medlemmer med
angivelse af dagsorden skriftlig forlanger det.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse
i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages
varsel for en ordinær og 8 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.
Forslag til dagsorden fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen, såfremt de ønskes behandlet på denne.

§8
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende foreningens højeste
myndighed inden for de af lovens fastsatte grænser.
§9
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent,
som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen virker i forhold til følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke
3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse
4. Kassereren fremlægger budget for kommende periode til godkendelse og
dermed og fastsættelse af aktivitetsniveau
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke
bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, hvilke der er villige til at
modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår
nyvalgt.
Eventuelt andre forslag til valg af bestyrelsen skal ske på generalforsamlingen.
§10
Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed træffe gyldige beslutninger
om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til
disse.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer og ekskludering af medlemmer kræves
dog, at mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.
§11
Bestyrelsen består af 3 personer, som vælges for en 2 årig periode med afgang
af 1 og 2 hvert andet år.
§12
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 1 formand, 1 kasserer og 1 aktivitets
formand. protokol føres af formanden.
§13
Aulum Handelsforening forpligtes ved underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage
indbetalinger og betale indgående forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse
nogen personlig hæftelse.

Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflertal træffe gyldige beslutninger
om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag
til disse.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer og ekskludering af medlemmer, kræves
dog, at mindst 2/3 af afgivende stemmer er for forslaget.
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves personlig nærværelse.
§15
Forandringer i foreningens love kan kun finde sted på en generalforsamling ved
simpel stemmeflertal.
Beslutning om foreningens opløsning, kan kun finde sted på en
generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er mødt, og når ¾ af disse stemmer
for opløsningen.
Såfremt der ikke på denne generalforsamling er fremmødt 2/3 af medlemmerne,
eller hvis ¾ af disse har stemt for opløsningen, kan bestyrelsen indvarsle med 8
dages skriftlig indkaldelse, eller når mindst 12 medlemmer skriftligt fremsætter
forlangende herom, til en ny ekstraordinær generalforsamling med samme
dagsorden. Her kan beslutningen om foreningens opløsning vedtages ved
simpel stemmeflertal.
Såfremt foreningen opløses, tager generalforsamlingen ved simpel
stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.
Alle vigtige forhandlinger og beslutninger på generalforsamling føres til
protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Disse vedtægter er godtaget på generalforsamlingen den 13. april 2023
Aulum Handelsforening
Bestyrelsen
Formand: Flemming Nissen
Kasserer: Anette Holmberg
Sekretær: Joan Hald

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)