§ 1
Foreningens navn er Aulum Borgerforening

§ 2
Foreningens formål er at skabe fortsat udvikling i området og samtidig være med til at skabe sammenhold og fællesskab blandt borgerne.

Samtidig skal foreningen varetage byens og borgernes interesse, bl.a. ved at udøve praktisk arbejde for byen, gennem en aktiv medlemskreds.

Foreningen skal ligeledes fungere som lokalt talerør over for offentlige myndigheder og gennem samarbejde med kommunen være med til at sætte lokalpolitisk dagordner overfor kommunen og få dem gennemført.

§ 3
Som medlem kan optages husstande i Aulum og opland, samt personer der har tilknytning til området.

Indmelding sker ved indbetaling af kontingent.

§ 4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlingerne på generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 5
Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemninger foregå skriftligt. – Dirigenten afgør afstemningens orden.

§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af marts måned efter forudgående bekendtgørelse.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generelforsamlings dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  5. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  6. Fastsættelse af medlemskontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

§ 7
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Generalforsamlingen kan kun behandle en sag fra medlemmerne, såfremt denne skriftligt er meddelt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kan dog kun ske, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 8
Foruden ordinær generalforsamling, kan der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 9
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår efter tur henholdsvis 2 det ene år of 3 det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Revisorerne, der består af 2 medlemmer, vælges for et år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen og revision ka finde sted.

§ 10
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det fornødent. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 11
I forbindelse med arrangementer, projektforslag og lignende, har bestyrelsen ret til at nedsætte ad hoc udvalg blandt medlemmer der sammen med bestyrelsen besørger alt vedr. arrangementet. Ethvert medlem er pligtigt til at tage imod valg til de forskellige udvalg.

§12
Kassereren oppebærer foreningens indtægter, og udbetaler udgifter efter bestyrelsens bestemmelse. Kassereren skal have årsregnskabet afsluttet inden den ordinære generalforsamling.

Regnskabet bliver derpå af bestyrelsen tilstilet revisorerne, hvis bemærkninger kassereren skal besvare.

§ 13
Der opkræves kontingent i perioden fra den. 1. januar og frem til den ordinære generalforsamling. For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt inden afholdelsen deraf.

Opkrævningen sker på den af bestyrelsen valgte måde. Indmeldelse kan ske løbende.

§ 14
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Midlerne må kun anvendes til foreningens arbejde.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens midler og ejendele anvendes til medlemmernes bedste, efter beslutning på den sidste afholdte generalforsamling.

Midlerne må aldrig blive genstand for deling blandt medlemmerne.

§ 15
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed, og med mindst 14 dages mellemrum.

§ 16
Disse vedtægter, som træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter, er endelig vedtaget på generalforsamlingen den 21/3 2007.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)