AG’s Vedtægter

§1 Foreningens navn er Aulum Gymnastikforening Stiftet 1. november 1894 Hjemsted i Herning kommune.

§2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 Foreningen kan være tilsluttet de eksisterende idrætsorganisationer og dermed undergivet deres vedtægter.

§4 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne. Som aktive henregnes endvidere trænere og valgte personer i foreningen. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af forretningsudvalget og formændene for de i § 6 godkendte udvalg. Forretningsudvalget består af 3-4 medlemmer:
Det er den siddende Hovedbestyrelse, der til enhver tid afgør, om det er nødvendigt med et 4. medlem.

 • Formand
 • Næstformand/Kasserer (ved 4 personer: b. Næstformand – d. Kasserer)
 • Sekretær

Regnskab, budget og bogføring kan/må udføres af person uden for forretningsudvalget. Personen udpeges af Hovedbestyrelsen.
Forretningsudvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 • 2 vælges i ulige år.
 • 1 – 2 vælges i lige år.

Forretningsudvalget konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år De under punkt a-c nævnte personer kan ikke samtidig være medlem af en afdelings bestyrelse under Aulum Gymnastikforening.

§6 Foreningen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte udvalg for de aktiviteter, Aulum Gymnastikforening har på programmet.

§7 For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde vælges et udvalg på mindst 3 personer. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år. Udvalgene vælger selv sin formand, som derefter er medlem af hovedbestyrelsen, jf. § 5 Der vælges 2 suppleanter.

§8 Hver afdeling varetager selvstændigt sin organisation og arbejdsmæssige anliggender med ansvar over for hovedbestyrelsen.
Afdelingerne skal afholde generalforsamling én gang årligt (indkaldelse og stemmeberettigelse som i § 10). Kun medlemmer, som har betalt kontingent i den pågældende afdeling har stemmeret. Forslag til udvalgsgeneralforsamlinger (ikke vedtægtsændringer) skal være udvalgsformanden i hænde jf. § 10 Udvalgsgeneralforsamlingen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Valg
 5. Eventuelt

§9 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav op nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes med annonce og opslag i en lokalt omdelt avis og/eller på foreningens officielle hjemmeside senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Stemmeret for medlemmer under 16 år kan udøves af en forælder – dog max en stemme pr. fremmødte person. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændringer af disse vedtægter at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Beslutningen om digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling.
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

§12 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. a. Valg af bestyrelse i henhold til §5
 6. Eventuelt

§13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§14 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§15 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§16 Formand, næstformand, kasserer og sekretær har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§17 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medslemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§18 Der føres protokol over beslutninger.

§19 Foreningens regnskab går fra den 01. 01. til den 31. 12. og senest den 15. 03. afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§20 Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §13). Ophører foreningen at eksistere eller udmelder sig af idrætsorganisationer, skal denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Ud over det i afsnit 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejde i Aulum. Formuens fordeling bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling i samarbejde med de tilsluttede idrætsorganisationer.

Vedtægterne er godkendt af DGI, maj 2021.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)